Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, si Vás dovolujeme informovat, že společnost DISPOSERVIS s.r.o., Kostelní Střimelice 99, 281 63 Stříbrná Skalice, IČO: 24707635, zast. Michalem Kuchařem, jednatele, jako povinný subjekt zřídil pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém.

Pověřená osoba k vyřízení oznámení:

JUDr. Eva Šimková, advokátka

Možnosti podání oznámení:

1. emailem na adresu: judr@disposervis.cz
2. telefonicky: +420 775 873 087

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme vždy zabývat v souladu s pokyny Směrnice a zákona. Současně Vás chceme požádat, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti této Směrnice a zákona.

Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé a musí být dle Směrnice a zákona oprávněn takovéto oznámení učinit.

Základní informace pro oznamovatele právního jednání - shrnutí Směrnice zaměstnavatele Vnitřní oznamovací systém zaměstnavatele Směrnice č. EUR-Lex - 32019L1937 - EN - EUR-Lex (europa.eu) Zákon č. 171/2003 Sb., o ochraně oznamovatelůVybrané reference

Telefon: +420 311 249 242 | Fax: +420 311 249 254 | E-mail:

© Disposervis s.r.o.